KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH »

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych dzieci oraz Pani/Pana, a także
o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.       Administratorem danych osobowych Państwa oraz Dzieci jest Zespół Szkolno-Przedszkolny     w Bestwince z siedzibą przy ul. Dworkowej 3, a jego reprezentantem jest Dyrektor Szkoły.

2.       Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci w zakresie działania szkoły/placówki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym . Szczegółowe informacje będą dostępne pod adresem www.zespolszkolbestwinka.pl

3.       Administrator danych osobowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są w celu/celach:

a)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na prawnych opiekunach;

b)        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające    na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince.

6.       Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dzieci będą przechowywane przez okres nauczania i okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci przysługują następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

ü  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ü  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

ü  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

ü  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

ü  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

ü osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ü przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

ü Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

ü osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

ü przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

ü przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

ü zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana oraz Dzieci szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

ü przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby    na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince Pani/Pana danych osobowych bądź Dzieci, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dzieci Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.

12.   Pani/Pana dane oraz dane Dzieci mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.